Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πολύμπριζων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές :

– Πολύμπριζο σούκο, πέντε (5) θέσεων, με καλώδιο τριών (3) μέτρων και διακόπτη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για προμήθεια πολύμπριζων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00€) και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1699 προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 35/630 βάσει της υπ’ αριθ. 99367/24-09-2018 απόφασης δέσμευσης πίστωσης – ΑΔΑ: ΩΤ7Ρ465ΧΙ8-ΕΥΕ & ΑΔΑΜ: 18REQ003732015).
Επισημαίνεται ότι ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η εν λόγω προμήθεια θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.