Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς κάλυψη αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και θηκών για χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνο , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στον κάτωθι πίνακα :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 30 ΛΙΤΡΩΝ Κάδος απορριμμάτων – χαρτοδοχείο INOX, με πεντάλ, χωρητικότητας 30lt και διαστάσεων 65cm*30cm περίπου 2
2 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 12 ΛΙΤΡΩΝ Κάδος απορριμμάτων INOX, με πεντάλ, χωρητικότητας 12lt και διαστάσεων 40cm*23cm περίπου 2
3 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Θήκη για χειροπετσέτες πλαστική, χρώματος λευκού, χωρητικότητας 400 έως 500 φύλλων περίπου 3
4 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ DISPENSER Σαπουνοθήκη τοίχου για υγρό κρεμοσάπουνο, πλαστική, χρώματος λευκού, χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml και με δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του σαπουνιού. 4

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για προμήθεια των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1699 προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 35/630 βάσει της υπ’ αριθ. 99367/24-09-2018 απόφασης δέσμευσης πίστωσης – ΑΔΑ: ΩΤ7Ρ465ΧΙ8-ΕΥΕ & ΑΔΑΜ: 18REQ003732015). Όλες οι νόμιμες κρατήσεις επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.