Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς κάλυψη αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια σε καλαθάκια γραφείου και υποπόδια , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στον κάτωθι πίνακα :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καλαθάκι γραφείου πλαστικό, μαύρο, άθραυστο, χωρητικότητας από 14lt έως 16lt 30 τμχ
2 ΥΠΟΠΟΔΙΟ Υποπόδιο γραφείου πλαστικό, μαύρο, σταθερό, με αντιολισθητική επιφάνεια 35cm * 45cm περίπου και αντιολισθητικά πέλματα 20 τμχ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1699 προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 35/630 βάσει της υπ’ αριθ. 99367/24-09-2018 απόφασης δέσμευσης πίστωσης – ΑΔΑ: ΩΤ7Ρ465ΧΙ8-ΕΥΕ & ΑΔΑΜ: 18REQ003732015). Όλες οι νόμιμες κρατήσεις επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 19/10/2018 ημέρα Παρασκευή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδω.