Απόφαση ένταξης ενδιαφερομένων για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (ΑΔΑ:68ΠΕ465ΧΙ8-Ε0Ο)

Προστίθενται ως μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της
υπ’ αριθμ. 86977/14-8-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Κατεβάστε την Απόφαση εδώ