Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 77/2019 Δικαστικής Απόφασης Επικύρωσης Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών του Ν.4469/2017 (αρθ. 12 παρ. 8)

Δείτε την επικύρωση της σύμβασης εδώ.