Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ2/2018

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι σήμερα 16-10-2019 αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 119219/8-11-2018 (ΑΔΑ 6ΖΞ8465ΧΙ8-ΜΓΨ), Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018, για την πρόσληψη εβδομήντα έξι (76) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών.

Η διάρκεια απασχόλησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ).

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε δεκαέξι (16) Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ), ανά την Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία της ΕΓΔΙΧ καθώς και σε κάθε ένα από τα δεκαέξι (16) ΚΕΥΔ, στα οποία και θα απασχοληθεί το προσωπικό αυτό.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν: α) Πίνακες Προσληπτέων και Επιλαχόντων ανά κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα, β) Πίνακες Αποκλειομένων λόγω ελλείψεως τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα, γ) Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα.

Για την εξυπηρέτησή σας παραθέτουμε εδώ τους πίνακες: α) Προσληπτέων και Επιλαχόντων ανά κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα και β) Αποκλειομένων λόγω ελλείψεως τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα.

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα: 2132125651, 661 και 713.

Πίνακας Προσληπτέων και Επιλαχόντων Νομικών

Πίνακας Προσληπτέων και Επιλαχόντων Οικονομολόγων

Πίνακας Αποκλειομένων Νομικών

Πίνακας Αποκλειομένων Οικονομολόγων