«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια επίπλων προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια επίπλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα ειδών και προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των ζητούμενων επίπλων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (10.800,00€ με Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον ΑΛΕ 3120489001 προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035.601.0000000 βάσει της υπ’ αριθ. 46789/25-04-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης – ΑΔΑ: ΨΤ7Η465ΧΙ8-ΜΜΤ & ΑΔΑΜ: 19REQ004872052).
Επισημαίνεται ότι κάθε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθούν οι προμήθειες των ανωτέρω ειδών θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196-198, 6ος όροφος, γραφείο 602), το αργότερο μέχρι την 11/11/2019, ημέρα Δευτέρα. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το Πρωτόκολλο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.