Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και εντομοκτονίας στο κτήριο ΚΕΡΑΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και εντομοκτονίας στους χώρους του
κτηρίου «Κεράνης», στο οποίο η ίδια στεγάζεται και σύμφωνα με τον πίνακα των όρων και
προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000,00€ με Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-0000000 βάσει
της υπ’ αριθ. 112709/5-11-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΛΗ8465ΧΙ8-4Ψ5 &
ΑΔΑΜ: 19REQ005825511).

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή
pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και τις 14/11/2019,
ημέρα Πέμπτη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι
εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.