«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ψυκτών προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια και εγκατάσταση στους χώρους της:

– ενός (1) θερμοψύκτη δικτύου και
– ενός (1) επιδαπέδιου ψύκτη δικτύου νερού

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (όροι & προδιαγραφές).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-0000000 βάσει της υπ’ αριθ. 112673/05-11-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: Ω9ΙΓ465ΧΙ8-Λ7Κ).

Επισημαίνεται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθεί η εν λόγω προμήθεια θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και την 19/11/2019, ημέρα Τρίτη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.