Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 2) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες