Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μικροβιοκτονίας στους χώρους της ΕΓΔΙΧ

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο πλαίσιο λήψης
μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού SARS – CoV2, προτίθεται να προβεί σε
ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και μικροβιοκτονίας
στους χώρους της.

Πρόσκληση