Συνοπτικός διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης κατοικίας» προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 79341400-0)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΤΕΥΔ