Ανακοίνωση

Αναφορικά με τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει μέχρι και την 31.7.2020 (καταληκτική ημερομηνία του νόμου) και ευρίσκονται στη φάση άντλησης στοιχείων από τους χρηματοδοτικούς φορείς και το δημόσιο, θα μπορέσουν να οριστικοποιηθούν με την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, ακόμα και αν αυτή λάβει χώρα μετά την 31η.7.2020.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τα ακόλουθα:

Α) Για αιτήσεις που βρίσκονται σε φάση άντλησης δεδομένων από τρίτες πηγές στις 31/7: Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ημερομηνία ανάκτησης των δεδομένων, καθότι οι αιτήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της ανάκτησης.

Β) Για αιτήσεις που έχουν ήδη αντληθεί τα δεδομένα, ωστόσο αυτά περιείχαν σφάλματα: να ζητείται άντληση των δεδομένων μέχρι 31/7. Μόλις ολοκληρωθεί η άντληση, η αίτηση θα πρέπει να οριστικοποιείται εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν μέχρι 31/7 (π.χ. γιατί εκκρεμεί συναίνεση του χρηματοδοτικού φορέα) αντλούνται στη συνέχεια (εφόσον έχει αποσταλεί ειδοποίηση για διόρθωση) και οριστικοποιείται εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών.

Γ) Για αιτήσεις των οποίων τα δεδομένα θα αντληθούν μετά την 31.7, ωστόσο θα διαπιστωθούν σφάλματα: θα ζητείται η διόρθωση και θα οριστικοποιείται η αίτηση μόλις έρθουν ορθά.

Δ) Εάν η οριστικοποίηση της αίτησης βάσει λανθασμένων δεδομένων από τους τρίτους φορείς οδηγεί στην μη επιλεξιμότητα του οφειλέτη: θα οριστικοποιείται η αίτηση και αποστέλλεται αμέσως ειδοποίηση για διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπολογίζει η πλατφόρμα τις 15 ημέρες προσφυγής στο δικαστήριο.