Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης/συναφών ειδών και μικροεξοπλισμού προς την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Διευκρίνιση/Διόρθωση:
Εκ παραδρομής παρέμεινε ο όρος «Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Ομάδας Β» σε όλες τις ομάδες αντί του ορθού που αναφέρεται στην σελ. 1-2 και είναι ο εξής:

  • Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Ομάδας Α: 1720€.
  • Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Ομάδας Β: 130€.
  • Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Ομάδας Γ: 250€.