Ανακοίνωση

Δίνεται παράταση έως τη Δευτέρα στις 12 το βράδυ, ώστε οι υποψήφιοι των εξετάσεων πιστοποίησης αφερεγγυότητας να επανελέγξουν τα, ηλεκτρονικώς υποβληθέντα, δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν, τυχόν, ελλείψεις και αβλεψίες τους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τελικός κατάλογος συμμετεχόντων στις εξετάσεις.