Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη υπ’ αριθ. Δ 2/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ #60.000,00€# μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (α/α 158094  ΕΣΗΔΗΣ)

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 30/06/2022 1/07/2022

και ώρα 09:00

18/07/2022

και ώρα 15:00

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού): 20/07/2022 ώρα 11:00.