Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών διαγωνισμού του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. – Announcement for the submission of the tender offers for the Sales and Lease Back Organization (SLBO).

Ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020 με αριθμό διακήρυξης 1/2022 Α.Π. 86276 ΕΞ 2022 20.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010777285), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 136503), λόγω δυσλειτουργιών στην πρόσβαση μέσω του Url: http://www.eprocurement.gov.gr, παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς όπως χρησιμοποιούν το Url: https://nepps.eprocurement.gov.gr

 

We announce that, in the context of the submission of the tender offers  through the competitive dialogue process, for the awarding of the contract for the duties and responsibilities concession of the Sales and Lease Back Organization (SLBO),  under article 218 of Law 4738/2020 with Call number 1/2022 A. Protocol no. 86276 ΕΞ 2022 20.6.2022 (ADAM: 22PROC010777285), through ESIDIS (a/a 136503), due to malfunctions in access through Url: http://www.eprocurement.gov.gr, economic operators are requested to use the Url: https://nepps.eprocurement.gov.gr