Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Απόφαση για την επαναπροκήρυξη και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020