Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/12.10.2022 απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, αναρτώνται με ορθή επανάληψη τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας για το έτος 2022 σε πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Ομοίως με ορθή επανάληψη δημοσιεύονται οι ερωτήσεις-απαντήσεις στις οποίες διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι.

Πίνακας αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2022.

Δημοσίευση ερωτήσεων-απαντήσεων