Ανακοίνωση για κληρονομικές οφειλές.

«Ενημέρωση ΑΦΜ κληρονόμου για οφειλές αποβιώσαντος, για την υποβολή αίτησης ρύθμισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4738/2020»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η προσαρμογή των συστημάτων των πιστωτών του Δημοσίου και είναι πλέον εφικτή η εμφάνιση και η ρύθμιση των οφειλών που προέρχονται από κληρονομική διαδοχή στο ΑΦΜ του αιτούντος κληρονόμου μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Για να υποβληθεί από τον κληρονόμο αίτηση ρύθμισης οφειλών αποβιώσαντος στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4738/2020, είναι απαραίτητο  – πριν από την έναρξη της αίτησης στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) –  να προηγηθεί αίτημα Ενημέρωσης Α.Φ.Μ κληρονόμου στους Δημόσιους Φορείς (ΑΑΔΕ / ΕΦΚΑ):

Για την ΑΑΔΕ:

Το αίτημα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στο  myAADE (myaade.gov.gr), αφού ταυτοποιηθείτε με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

  • Νέο αίτημα – κατηγορία Φορολογία
  • Υπηρεσία – επιλογή Δ.Ο.Υ.  στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές του αποβιώσαντος
  • Θεματική Ομάδα – Βεβαιώσεις, ενημέρωση
  • Διαδικασία – Ενημέρωση ΑΦΜ κληρονόμου για οφειλές αποβιώσαντος, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση ρύθμισης αυτών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν.4738/2020
  • Τμήμα Εσόδων
  • Συμπληρώνετε το υπόδειγμα της αιτήσεως.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείτε για τα «Ραντεβού μου» σε περίπτωση που επιθυμείτε να επισκεφτείτε την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τον ΕΦΚΑ:

Ο κληρονόμος να υποβάλλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ (Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών) προκειμένου να αιτηθεί τον επιμερισμό της οφειλής βάσει κληρονομικής μερίδας.