Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δεδομένου ότι η ΕΓΔΙΧ εξαιρείται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4440/2016 περί κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4447/2016), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους συναφείς / ειδικούς λόγους).
Οι υπάλληλοι αποσπούνται με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, όλων των κατηγοριών ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90, 92 & 94 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄).
Η διάρκεια της απόσπασης είναι αορίστου χρόνου.
Διευκρινίζεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση απόσπασης, δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν εκ νέου.

Κατεβάστε την Προκήρυξη – Πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε τα υποδείγματα Αίτησης και Βιογραφικού εδώ.