Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενισχύοντας την προσπάθεια ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου με διαδικασίες ανάθεσης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 του Ν.4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται (Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης).
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 (Α΄96), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης αφορά σε υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στον έκτο όροφο και στο ισόγειο του κτηρίου (CPV: 90900000-6 Υπηρεσίες Καθαριότητας) και συνολικά αφορούν 1.769,88 τ.μ.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα Α εδώ