Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)