Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops) προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Υπεύθυνη δήλωση

Πίνακας συμμόρφωσης

Διευκρίνιση: Προσοχή! Αντί για κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ και κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, προβλέπεται επιβολή κράτησης ύψους 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας συνεπεία των αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεύχος Α’) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και ειδικότερα το άρθρο 7 «Οικονομική αυτοτέλεια – Αντικατάσταση άρθρου 350 ν. 4412/2016» με το οποίο αναπροσαρμόζεται το ύψος καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προβλεπόμενης κράτησης επί των συναπτόμενων συμβάσεων υπέρ της ενιαίας Αρχής.