Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/ 5.10.2023 απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, αναρτώνται τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας για το έτος 2023 σε πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Ομοίως, δημοσιεύονται οι ερωτήσεις-απαντήσεις στις οποίες διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι.

Πίνακας αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2023

Δημοσίευση ερωτήσεων-απαντήσεων