Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών – εξοπλισμού πληροφορικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (13.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.725,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών – εξοπλισμού πληροφορικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βάσει

  1. Της υπ΄αριθ. 125989/16-11-2017 Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης ύψους 34.000,00€ στον ΚΑΕ 1723 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2017 του Φ35/630, που καταχωρήθηκε με α/α 90846 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 61Ψ2465ΧΙ8-ΑΩΥ & ΑΔΑΜ: 17REQ002270019) και 2. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 128605/23-11-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση πιστώσεων ποσού 19.300,00€ στον ΚΑΕ 1723 του Φ35/630, στον προϋπολογισμό του έτους 2018 (ΑΔΑ: 7ΚΡ8465ΧΙ8-ΞΕΧ & ΑΔΑΜ: 17REQ002289501) Αφορά, τους κάτωθι κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV :
  2. “Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB)” – CPV: 30237132-3,
  3. “Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών” – CPV: 30233100-2,
  4. “Πληκτρολόγια υπολογιστών” – CPV: 30237460-1,
  5. “Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών” – CPV: 30237410-6, 5. “Καλωδίωση δικτύου” – CPV: 32421000-0 και 6. “Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές” – CPV: 30213100-6

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 6/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ, (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ και δεν λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αυθημερόν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήψεως των προσφορών, ήτοι την 6/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΕΓΔΙΧ, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 Ν. 4412/2016.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. καθώς και στη διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (http://www.keyd.gov.gr/).

 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής άλλου προσφέροντος και κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ασκούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 100 και 127 του Ν. 4412/2016) και με την καταβολή του παραβόλου που αναλογεί. Επισυνάπτονται οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, το Παράρτημα Α΄ με την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το Παράρτημα Β΄ με το υπόδειγμα του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και το Παράρτημα Γ΄ με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ). Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την πλήρη Προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής ¨

Κατεβάστε εδώ τα ακόλουθα έγγραφα

Tο υπόδειγμα του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή doc

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) σε μορφή doc

Τμήμα 1ο Φύλλο Συμμόρφωσης

Τμήμα 2ο Φύλλο Συμμόρφωσης

Τμήμα 3ο  Φύλλο Συμμόρφωσης

Τμήμα 4ο  Φύλλο Συμμόρφωσης