Αριθμός Διακήρυξης: Σ2/2019 “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπεδων οθονών και εξοπλισμού πληροφορικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (38.419,35€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (47.640,00€ με 24% Φ.Π.Α.)” (ΑΔΑ:Ψ2ΔΣ465ΧΙ8-Ω4Σ)

Αριθμός Διακήρυξης: Σ2/2019 “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπεδων οθονών και εξοπλισμού πληροφορικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (38.419,35€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (47.640,00€ με 24% Φ.Π.Α.)” (ΑΔΑ:Ψ2ΔΣ465ΧΙ8-Ω4Σ)

Κατεβάστε την Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ εδώ

Κατεβάστε το ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ

Κατεβάστε το ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ

Κατεβάστε το ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ

Κατεβάστε το ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ

Κατεβάστε το ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ

Κατεβάστε το ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ